16

این یکی از سوالاتی هست که در ذهن هر کسی پیدا می شود چرا باید ما پیامک تبلیغاتی بفرستیم

خوب ما می توانیم به این سوال شما جواب های بسیار متعددی بدهیم که چرا ما باید پیامک های

تبلیغاتی بفرستیم .

یکی از دلایلی که ما می توانیم در این گونه سوال ها جواب بدهیم این است که

ما با فرستادن پیامک های تبلیغاتی می توانیم فروش شما را بیشتر بکنیم . ما با فرستادن پیامک های

تبلیغاتی می توانیم شما را بیشتر به افراد جامعه بشناسانیم . ما می توانیم محصولات شما را بهتر

به افراد جامعه معرفی بکنیم . شما با فرستادن پیامک به افراد مختلف می توانید بازخورد های

متفاوتی را نیز دریافت بکنید و از انها نیز استفاده بکنید و با استفاده از باز خورد های می توانید

نقش راه اینده ی شرکت خود و هدف خود را نیز ترسیم بکنید . امروزه روز یکی از بهترین راه های

کسب درامد و معرفی خود به افراد استفاده از پیامک های تبلیغاتی هست.