10

ایا تا الان می دانستید که به راحتی می شود درامد های پیامکی خیلی خوبی داشته باشید اره واقعا می شود

فقط به کمی دانش و همچنین کمی اطلاعات در این زمینه کافی هست تا بتوانیم به درامد های تاپ برسید .

برای مثال ما اگر بخواهیم برای شما مثال بزنیم اگر بتوانید مثلا چندین نفر جذب سیستم بکنید و بتوانید به

انها سامانه بفروشید خوب می توانید هم درصد فروش سامانه را بردارید و همچنین درصد این که هر ماه انها

سامانه را شارژ می کنند پس با یک تیر دو نشان زده اید . پس همین امروز به گروه های ما بپیوندید .