تعدای از کاربرد های پیام کوتاه برای دانشگاه ها

دعوت به جلسات
اعلام جلسات کاری به همکاران
ارسال آخرین اخبار به کارکنان و یا اولیاء
ارسال بخشنامه ها و مصوبات به کارکنان
ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء،همکاران و اولیاء
اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و…)
اعلام نمرات دانش آموزان و دانشجویان
ارسال خبرنامه به همکاران و اولیاء
اطلاع رسانی به دانش آموزان و دانشجویان جهت انتخاب واحد
برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد سطح آموزش
اطلاع رسانی هنگام آغاز نام نویسی
تبلیغات گسترده برای معرفی توانمندی های آموزشگاه و دانشگاه
ایجاد سامانه دریافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات