14

ارسال پیامک اتوماتیک برای یادآوری وقت به مشتریان
ارائه پیشنهاد های ویژه در مورد خدمات جدید آرایشگاه یا مزون ها
ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با آرایشگاه
ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به بیماران در کمتر از یک دقیقه
کاهش هزینه های تماس با مشتریان
تبریک اتوماتیک تولد مراجعین آرایشگاه و ارائه تخفیف به آنها در روز تولدشان
افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان