12

ایا شما می دانید که پیامک در ایران چه سابقه ای دارد ایا شما می دانید که فرستادن پیامک در ایران

از کی مرسوم شد و استفاده از ان شایع شد. امروزه خیلی ها در روز بالغ بر بیش از ۵۰ الی ۱۰۰

پیامک می فرستند از طریق پیامک. پس ما امروز می خواهیم برای شما تاریخچه ای را برای

شما بیاوریم که شما با خواندن ان کمی بر اطلاعاتتان افزوده بشود . همان طور که می دانید

اولین بار در ایران پیامک در سال ۸۱ مورد استفاده قرار گرفت یعنی چیزی بالغ بر بیش از ۱۱

سال هست که مردم ایران دارند برای همدیگر پیام کوتاه می فرستند و هر روز بر تعداد این

پیامک ها افزوده می شود . برای مثال برای دانستن پیامک های ارسالی در بین مردم ایران در سال

۸۵ بیش از ۸ میلیارد پیام کوتاه بین مردم ایران مبادله شده است که هر سال بر این تعداد دارد

افزوده می شود . پس امروزه استفاده از پیامک و بهره وری از این سیستم خوب . دارد

اهمیت پیدا می کند . که شما می دانید برای خریداری کردن برای جذب مشتری برای پرداخت قبوض

برای کار های دیگر نیز از پیامک کوتاه استفاده می شود.