سیستم پیام کوتاه برای سازمان تبلیغات اسلامی و هیئت های مذهبی

 شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۲٫ ارسال پیام جهت پیشبرد اهداف سازمان

۳٫ ارسال پیام جهت احیاء و اشاعه معارف دینی،فرهنگ و تاریخ تشیع

۴٫ ارسال پیام جهت مقابله با فرهنگ منحط بیگانه و نفی آن با شناسایی نقاط ضعف

۵٫ تلاش برای هدایت افکار عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۶٫ عرضه فرآورده ها و آثار فرهنگی و هنری اسلامی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۷٫ ارسال پیام جهت همکاری با وزارتخانه ها و دستگاههای فرهنگی، آموزشی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی

۸٫ شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی ، فرهنگی و هنری موًثر در توسعه فرهنگ دینی

۹٫ جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۱۰٫ همکاری علمی و تحقیقاتی و کمک به توسعه کمی و کیفی مراسم فرهنگی،مذهبی و مردمی

۱۱٫ ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

۱۲٫ اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و . . .)

۱۳٫ برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۴٫ ایجاد سامانه دریافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات

۱۵٫ و . . . .