Zemanta Related Posts Thumbnail

ما می خواهیم امروز کاربرد یکی ازمهم ترین مواردی که پیام کوتاه برای شرکت های بیمه دارد

ان را برای افراد مختلف توضیح بدهیم و انها بدانند که این سیستم های پیامکی چه قدر خوب هستند

خوب یکی از مهم ترین مواردی که در این سیستم ها تاثیر گذار هست . استفاده از سیستم های

پیامکی هست . این ویژگی به این صورت هست که وقتی کسی بیمه نامه ای را می خرد باید

خیلی از مشخصات خود را به شرکت بیمه بدهد . و شرکت بیمه این مشخصات را نزد خود

به امانت نگه دارد . خوب به همین دلیل یکی از مواردی را که باید شرکت بیمه بگیرد شماره

موبایل هست شما می توانید با داشتن یک شماره موبایل به افرادی که در بیمه های شما عضو هستند

پیامک بفرستید . برای مثال می ایید و می گویید که شما در این تاریخ بیمه شده اید و تا این تاریخ بیمه

خواهید داشت اگر بتوانید خود را در این تاریخ مجددا بیمه بکنید شامل این مقدار تخفیف ما خواهید شد

پس از مهم ترین موارد سیستم های پیامکی می توان به این گونه خاص اشاره کرد . پس ما همین امروز

منتظر شرکت های بیمه ای هستیم تا به ما بپیوندند .