10

ایا شما می خواهید بدانید که پیامکی می فرستید به دست ان فرد مورد نظر فرستاده شده است یا نه

ایا شما می خواهید اطلاعات کاملی در مورد پیامک های ارسالی خود داشته باشید .

ایا شما می خواهید

بدانید در چه تاریخی چه پیامکی فرستادید و این پیامک ایا به دست فرد مورد نظر رسیده است یا نه

و ایا شما می خواهید بفهمید که پیامک های ارسالی شما چند درصد به دست افراد مورد نظر

رسیده اند و چند درصد به افراد مورد نظر نرسیده اند. خوب این یکی دیگر از ویژگی های خاص

این پنل های ماست . شما با خرید کردن از ما و استفاده کردن از پنل های ما به این قابلیت های زیاد

و خوب نیز می رسید و می توانید کار هایتان را نیز به خوبی انجام بدهید.