Zemanta Related Posts Thumbnail

امروزه روز دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که برای اطلاع از خبر ها و اطلاع از دوستان و نزدیکان باید

با استفاده از فناوری های روز استفاده بکنیم . و با انها ار دوستان خود و فامیل و اشنایان خبری بگیریم .

برای مثال یکی از این فناوری های روز سیستمی هست به نام اس ام اس . با اس ام اس فرستادن به دیگران

ما می توانیم از انها اطلاع یابیم و بفهمیم در چه حالی هستند . و هر چند روز می توانیم از رفقای خود خبری

بگیریم . پس امروزه روز دیگر با استفاده کردن از اس ام اس می توانیم حتی هزینه خود را نیز کمتر بکنیم

برای مثال دیگر مثل قدیم نیست که بخواهیم به کسی چیزی بگوییم اگر راهش دور باشد . باید بهش نامه می دادیم ولی الان برایش اس ام اس می فرستیم . و ازش اطلاع می یابیم