Zemanta Related Posts Thumbnail

دیگر دورانی شده است که ما به دیگران کم تر سر می زنیم خوب می تواند علت های مختلفی داشته باشد

ولی ما می توانیم از یک راه دیگر دوباره ارتباطات خود را نیز برقرار بکنیم .

امروزه یکی از این راه ها

ارسال پیامک به دوستان خود هست . ما با فرستادن پیامک به دیگران می توانیم احوال انها را بپرسیم

و از انها خبر دار بشویم . چون فاصله ها زیاد هست اگر بخواهیم به دیدار انها برویم شاید سالی چندین بار

فرصت فقط داشته باشیم ولی با پیامک فرستادن می توانیم حداقل هفته ای یک بار از دوستان و اشنایان خود

با خبر باشیم و از انها اطلاع یابیم و بفهمیم انها کجا هستند و حالشان چگونه هست .