15

خیلی ها از ما این سوال را می پرسند که امروزه روز چرا خیلی ها دیگر از تبلیغات کاغذی استفاده

نمی کنند خوب دیگه این سوال نیز دارد منسوخ می شود . و باید الان اهداف را نیز مثل جامعه و افزایش

چشمگیر تکنو لوژی ارتقا داد. برای مثال فردی که نشریه دارد می داند که  اگر بخواهد خرج تبلیغات کاغذی بکند . ممکن است این تبلیغات و این هزینه ها از بین برود . و حتی ممکن است تبلیغات به دست ادم های

که اهل مطالعه و خواندن هستند نرسد . پس ما همین را می گوییم که امروزه یکی از بهترین راه های

تبلیغات استفاده از تکنو لوژی ها روز هست . پس با استفاده از این تکنولوژی های روز می توانیم .

برای شما تبلیغات بکنیم در سطح وسیع تری از تبلیغات کاغذی. مثلا شما با تبلیغات کاغذی می توانید تا

یک شهر یا یک خیابان یا یک محدوده یا یک منطقه را پوشش بدهید . ولی ما با تبلیغات پیامکی خود

می توانیم خیلی از شهر ها و استان ها و جامعه و حتی سطح های مختلف افراد را پوشش بدهیم .