درامد یک نمایندگی پیامکدرامد یک نمایندگی پیامک

 

 

تا الان خیلی دوست داشته اید که درامد یک سامانه پیامکی را حساب بکنید خوب ما امروز امده ایم تا کمی

در این مورد با شما مشتریان عزیز صحبت بکنیم شاید شما نیز بخواهید وارد این کار بشوید و بخواهید درامد

زایی بکنید از این طریق. یکی از بهترین راه های درامد زایی که واقعا اگر در این کار وارد باشید می توانید

به درامد ها ی خیلی خوبی برسید . برای مثال اگر شما بتوانید فقط چندین سامانه بفروشید و انها هر ماه خود

را شارژ بکنند از مبلغی که انها شارژ می کنند شما نیز کمی درصد می گیرید که مبلغ قابل توجهی هست .