براحتی پیامک هایتان را به ایمیل ارسال کنیدبراحتی پیامک هایتان را به ایمیل ارسال کنید

 

 

امکان دیگری که ملی پیامک برای شما فراهم کرده،شما توسط این منو به صورت رایگان میتوانید پیامک های دریافتی خود را به یک یا چند ایمیل ارسال کنید.