امکانات سامانه پیام کوتاه برای بیمارستان ها و درمانگاه هاامکانات سامانه پیام کوتاه برای بیمارستان ها و درمانگاه ها

 

 

با راه اندازی سامانه پیام کوتاه برای بیمارستان و یا درمانگاه میتوانید خدمات زیر را به بیماران و مراجعه کنندگان ارائه دهید :

سیستم نوبت دهی به بیمار

اطلاع از نتایج آزمایش با سیستم هوشمند منشی پیامک ( ارسال کد آزمایش به شماره  سامانه شما و دریافت جواب یا اعلام زمان آماده شدن جواب یا …)

اطلاع هزینه ترخیص بیمار به همراه و خانواده وی به صورت دلخواه

اطلاع بیمار از دستورات پزشکی و یادداشتهای پرستاری ( نکات پرستاری که باید همراه رعایت کند ) به شماره همراه بیمار

اعلام وضعیت بهبود بیمار و مشخص کردن مراجعه بعدی به پزشک مورد نظر بعد از ترخیص

دستورات لازم برای مصرف دارو توسط بیمار و توصیه های لازم برای روزهای بعد از ترخیص

ایجاد صندوق انتقادات و پیشنهادات هوشمند در بخش های مختلف بیمارستان.

پیشنهادات و انتقادات نسبت به خدمات بیمارستان و بخش های مربوطه اعم از ای سی یو -سی سی یو -پرستاری – به مسول بخش یا سوپروایزر و …

پنل ارسال پیامک برای پرسنل و همکاران بیمارستانی به مناسبت ایام ملی و مذهبی

ارسال پیام در مورد اعمال تغییرات احتمالی در شیفت بندی پرسنل

پنل ارسال پیامک بصورت روزانه یا هفتگی در قالب پیامهای فرهنگی و . . .